Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları

TEVFİK FİKRET (1867 – 1915)
 • Önceleri sanat için sanat, sonraları toplum için sanat anlayışını savunmuş ve buna uygun eserler vermiştir.
 • Toplumsal ve siyasal ortamı Han-ı Yağma, 95′e Doğru, Balıkçılar, Haluk’un Bayramı, Hasta Çocuk, Tarih-i Kadim, Millet Şarkısı, Promete, Nesrin, Sis gibi şiirleriyle eleştirmiştir.
 • Karamsarlığı ve iç dünyasındaki çalkantıları şiirlerinde öne çıkmıştır.
 • Serbest müstezatı şiirlerinde başarıyla kullanmıştır.
 • Aruzla Türkçeyi, şiirle düz yazıyı başarıyla kaynaştırmayı bilmiştir.
 • Beyit ve mısra bütünlüğünü kırmış, anlamı birkaç dizeye yaymıştır.
 • Nazmı nesre başarıyla yaklaştırmış, manzum hikâyeler yazmıştır.
 • Şiirlerinde noktalama işaretlerine, biçimsel mükemmelliğe, tasvire önem vermiştir.
 • “Yağmur” şiirinde olduğu gibi şiirin içeriğine uygun aruz kalıplarını seçip kullanmıştır.
 • Şiirlerinde parnasizmden etkilenmiştir.
Eserleri:
 • Şiir: Rübab-ı Şikeste, Rübabın Cevabı, Haluk’un Defteri, Şermin (Hece ölçüsüyle yazdığı çocuk şiirleri)
Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Tevfik Fikret Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri


CENAP ŞAHABETTİN (1870 – 1935)
 • “Sanat için sanat” anlayışına uygun eserler vermiştir.
 • Parnasizmin ilk örneklerini vermiştir.
 • Şiirlerinde müziğe önem vermiş ve sembolizmin öncüsü olmuştur.
 • Arapça ve Farsça sözcüklerle, özgün imgelerle yüklü ağır bir dili vardır.
 • Şiirlerinin konusunu daha çok “doğa”dan almıştır. Elhan-ı Şita adlı şiiriyle tanınır.
 • Cenap Şahabettin, şiirlerini Evrak-ı Leyal adı altında toplamak istemişse de bu gerçekleşmemiştir.
 • Günümüzde onun bu isteğine uygun olarak şiirleri Evrak-ı Leyal başlığı altında bir araya getirilmiştir.
Eserleri:
 • Şiir: Evrak-ı Leyal
 • Düz yazıları: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh (makaleler, düz yazılar)
 • Gezi: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları
 • Özdeyiş: Tiryaki Sözler
 • Tiyatro: Yalan, Körebe, Küçük Beyler


HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866 – 1945)
 • Türk edebiyatında Batı tarzında eser veren ilk büyük romancıdır.
 • Servet-i Fünun döneminin en güçlü yazarıdır.
 • Fransız realist ve natüralist yazarlardan etkilenmiştir.
 • Eserlerinde geniş tasvirlere ve psikolojik tahlillere yer vermiştir.
 • Hikâyelerinde Maupassant tarzı hâkimdir.
 • Romanlarında İstanbul’daki eğitimli ve zengin kesimi konu almış, hikâyelerinde ise halkın arasına girmeye çalışmıştır.
 • Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaları kullandığı ağır bir dili vardır. (Sağlığında eserlerini yine kendisi sadeleştirmiştir.)
 • Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil tipinden hareketle Servet-i Fünun kuşağının ideallerini, beklentilerini, hayal kırıklıklarını anlatmıştır.
 • Aşk-ı Memnu’da bir Türk aile yapısını ayrıntılı olarak incelemiş ve alafranga özentisini eleştirmiştir.
 • Türk edebiyatında “mensur şiir”in ilk örneklerini vermiştir.
Eserleri:
 • Roman: Sefile, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar
 • Hikâye: Bir Şi’r-i Hayal, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, Onu Beklerken, İhtiyar Dost, Kadın Pençesi, İzmir Hikâyeleri. (Ali’nin Arabası adlı hikâyesinde Anadolu’ya yönelir.)
 • Oyun: Kâbus, Füruzan, Fare
 • Anı: Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikâye
 • Deneme: Sanata Dair
 • Mensur şiir: Mensur Şiirler, Mezardan Sesler


HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1874 – 1957)
 • Roman ve hikâyeci olarak ün kazanmış; sonraları siyasi yazarlığa geçmiştir.
 • Roman ve hikâyelerinde şairane ve süslü bir üslup kullanmıştır.
 • Fıkra, anı, eleştiri, mensur şiir türlerinde de eserler yazmıştır.
 • Eski-yeni tartışmalarında yeni edebiyatın başta gelen savunucularından olmuştur.
 • “Edebiyat ve Hukuk” makalesinden dolayı Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.
Eserleri:
 • Hikâye: Hayat-ı Muhayyel
 • Roman: Hayal içinde
 • Eleştiri: Kavgalarım
 • Anı: Edebi Hatıralar (Edebiyat Anıları), Siyasal Anılar


MEHMET RAUF (1875 – 1931)
 • İlk psikolojik romanımız olan Eylül’ün yazarıdır.
 • Kahramanların iç konuşmalarına ilk kez Mehmet Rauf yer vermiştir.
Eserleri:
 • Roman: Eylül, Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi
 • Hikâye: Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikâye
 • Mensur Şiir: Siyah İnciler
Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Mehmet Rauf Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri


AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1860 – 1927)
 • Servet-i Fünun dergisinde sanatlı, ağır bir dille yazdığı hikâyelerle Servet-i Fünun topluluğu içinde yer almıştır.
 • Hikâyeleri Maupassant tarzına (olay hikâyeciliği) uygundur.
 • Türkçülük ve Yeni Lisan akımını benimsedikten, Türk Yurdu, Türk Derneği dergilerine geçtikten sonra milli konularda sade bir dille hikâyeler yazmıştır.
Eserleri:
 • Hikâye: Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar
 • Roman: Gönül Hanım
SÜLEYMAN NAZİF (1870 – 1927)
 • İlk şiirlerinde Namık Kemal başta olmak üzere Tanzimat şairlerinden etkilenmiştir.
 • Makale, şiir, mensur şiir, mektup gibi türlerde eserler vermiştir.
 • Nesirlerinde ahenk kaygısıyla yabancı sözcük ve tamlamalardan yararlanmıştır.
Eserleri:
 • Şiir: Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri (nazım nesir karışık)


SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNİN DİĞER SANATÇILARI


CELAL SAHİR EROZAN (1883-1935)
 • Servetifünun Topluluğunun en genç üyesidir.
 • Şiirlerinin başlıca teması “kadın”dır. Şiirlerinin bu değişmez ve sürekli konusu yüzünden zaman zaman eleştirilmiştir.
Eserleri
 • Şiir: Beyaz Gölgeler, Siyah Kitap


FAİK ALİ OZANSOY (1876-1950)
 • Süleyman Nazif’in küçük kardeşidir.
 • Abdülhak Hamit’i taklit etmiş, edebiyatımızda “İkinci Hamit” olarak anılmıştır.
 • I.Dünya Savaşı’nda bireysellikten sıyrılarak şiirlerinde yurt sevgisini işlemiştir.
Eserleri
 • Şiir: Fani Teselliler, Temasil, Elhan-ı Vatan
 • Oyun: Payitahtın Kapısında, Nedim ve Lale Devri


HÜSEYİN SUAT YALÇIN (1867-1950)
 • “Gave-i Zalim”, “Dahhak-ı Zalim” takma isimleriyle siyasi ve sosyal hicivler yazmıştır.
 • Nükteli, esprili bir dil yapısı vardır.
 • Lirizme varan şiirlerinde özellikle aşk ve kadın temalarını işler.
 • Ulusal konulara içtenlikle yer verir.
Eserleri
 • Şiir: Lane-i Melal, Gave Destanı
 • Tiyatro: Kirli Çamaşırlar, Ahrette Bir Gün, Deva-yı Aşk, Kayseri Gülleri, Şehbal yahut İstibdatın Son Perdesi, Yamalar


HÜSEYİN SİRET ÖZSEVER (1872-1959)
 • Servetifünun şairlerinin en lirik olanıdır.
 • Bireysel duyguları, aşk, doğa, kadın, aile temalarını kendine özgü sade bir dille, aruzun yanında heceyi de kullanarak yansıtır.
 • “Ömer Senih” imzalı yazılar da onundur.
Eserleri
 • Şiir: Leyal-i Girizan, Bağbozumu, Kıvılcımlı Kül, Kargalar (manzum yergiler)


ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1937)
 • Namık Kemal’in oğludur.
 • Türk-Yunan savaşını işleyen “Vasiyet” adlı şiiri büyük yankı uyandırmıştır.
 • Şiirlerinde toplumsal konulara yönelmiş, aruzun yanında hece ölçüsünü de kullanmıştır.
Eserleri
 • Şiir: Zilal-i İlham, Vicdan Alevleri, Ordunun Defteri (nazım-nesir), Kaside-i Askeriye
 • Oyun: Baria, Sultan Selim
 • İnceleme: Edebi Meslekler, Namık Kemal


AHMET ŞUAYB (1876-1910)
 • Servetifünun Döneminde edebi eleştiri üzerine yoğunlaşmış, çoğunlukla eleştiri türünde eser vermiştir.
Eserleri
 • Eleştiri: Hayat ve Kitaplar, Esmar-ı Matbuat
Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ahmet Şuayp Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri


AHMET İHSAN TOKGÖZ (1867-1947)
 • Servet-i Fünun dergisinin sahibi ve yazarıdır.
 • Sanatçının en önemli özelliği ise yaptığı çevirilerdir.
 • Çevirileriyle Jules Vernes’i Türk toplumuna ilk olarak tanıtan kişidir.
Eserleri
 • Anı: Avrupa’da Neler Gördüm, Matbuat Hatıralarım
 • Roman: Haver, Ülfet, Haraşo


SAFVETİ ZİYA (1875-1929)
 • Yapıtlarında daha çok bulunduğu dönemi ve etrafındaki insanları konu edinmiştir.
 • Sosyete yaşamını anlattığı “Salon Köşelerinde” adlı romanıyla tanınmıştır.
Eserleri
 • Roman: Salon Köşelerinde
 • Öykü: Kadın Ruhu, Çehreler
 • Oyun: Haralambos Cankiyadis
SAFVET NEZİHİ (1871-1939)
 • Romantik bir duyarlılıkla aşk temasını işlemiştir.
 • Romanlarıyla tanınır.
 • “Zavallı Necdet” en çok okunan romanıdır.
Eserleri
 • Roman: Zavallı Necdet, Kadın Kalbi, Teehhül Âleminde, Kumar Beliyyesi (çeviri), Müessib
 • Oyun: İzah ve İstizah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close