Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Biyografiler

Aziz Mahmut Hüdai

Aziz Mahmut Hüdai

1541 yılında Koçhisar’da doğmuştur. İstanbul’da Molla Nasırzade’den dersler almıştır. Hocasıyla birlikte Edirne’ye gitmiş, Sultan Selim Medresesi’nde hocalık yapmıştır. Şam ve Mısır’ı dolaşmış, Bursa’da müderrislik görevinde bulunmuştur. Çeşitli yerlerde irşad görevini sürdüren Aziz Mahmut Hüdai, İstanbul’da tekke açmış, aruz ve hece vezniyle şiirler yazmıştır. Dinî-tasavvufi şiirin önemli temsilcilerinden biri sayılır. 1628 yılında ölmüştür. Manzum ve mensur yirmi üç kadar eseri vardır. Azîz Mahmûd Hüdâyî, insanların Ehl-i sünnet îtikâdında bulunmaları ve ibâdetlerini doğru yapmaları için pek çok eser yazmıştır. Bu eserlerden bâzıları şunlardır: Nefâis-ül-Mecâlis, Tecelliyât, Dîvân-ı İlâhiyât, Habbet-ül-Muhabbe, Necât-ül-Garîk, Tarîkatnâme, Tezâkir-i Hüdâyî… Ayrıca sanatçının Divan’ı yayımlanmıştır.
Aşka düşürdün kendüzün
N’eyleyeyin gönül seni
Bir oldu gecen gündüzün
Âh n’ideyin gönül seni

Düşeli aşkına yârin
Yerde gökte yok karârın
Gitti elden ihtiyânn
N’eyleyelin gönül seni

Hakk ile her kim bileşdi
Vâdî-i hayrete düşdü
Aşk deryâsı başdan aşdı
Âh n’ideyin gönül seni

Ma’şûktan ericek kemend
Uşşâkı eyler kayd ü bend
N itsin Hüdâyî derd-mend
Âh n’ideyin gönül seni
(Aziz Mahmut Hüdayi)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close